Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1578 6f53
takjest
9415 ac4d 500
Reposted fromb4rt b4rt viafapfapfap fapfapfap
takjest
takjest
7901 bfb2
Reposted fromb4rt b4rt viafapfapfap fapfapfap
takjest

TRZY RODZAJE PRZYJAŹNI1. PRZYJAŹŃ UTALITARYSTYCZNA

Ludzie łączą się nie ze względu na to, kim są. Przyjaźnią się, ponieważ niesie im to obopólny pożytek.2. PRZYJAŹŃ HEDONISTYCZNA

Przyjaźń hedonistyczna jest zawierana, kiedy przyjaciele przysparzają sobie wzajemnej przyjemności. To, kim jest przyjaciel, nie jest ważne. Jak długo trwa przyjemność - trwa przyjaźń.3. PRZYJAŹŃ ALTRUISTYCZNA

Wynika z pragnienia i realizacji dobra. Nie opiera się na czerpaniu korzyści lub przyjemności, ale na tym, jaką osobą jest przyjaciel. Najważniejsze są jego wartości i przymioty intelektualne i moralne.

Przyjaźń altruistyczna jest najwyższą formą miłości.


                                                                                   ~według Arystotelesa.
Reposted frommarysia marysia viatypromantykaq typromantykaq
takjest

How to piss off your designer friend...

Reposted fromsawb sawb
takjest
takjest
3901 17d2
Reposted fromusual usual viakejtowa kejtowa
takjest
0774 e196
Reposted fromosaki osaki viakejtowa kejtowa
takjest
2680 c27a 500
Reposted fromb4rt b4rt viafapfapfap fapfapfap
takjest
2659 aa44 500
Reposted fromb4rt b4rt viafapfapfap fapfapfap
takjest
2655 a87f
Reposted fromb4rt b4rt viafapfapfap fapfapfap
takjest
3131 16eb
Reposted fromb4rt b4rt viafapfapfap fapfapfap
takjest
6342 7aae
Reposted fromretaliate retaliate viafapfapfap fapfapfap
takjest
7798 8768
Reposted fromb4rt b4rt viafapfapfap fapfapfap
takjest
8876 ebd1
Reposted fromb4rt b4rt viafapfapfap fapfapfap
takjest
0554 e211 500
5093 631c 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaElodja Elodja
4585 40f2 500
Reposted fromtayfun tayfun viafourstrings fourstrings
takjest
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl